Punkt przedszkolny

Punkt przedszkolny jest punktem niepublicznym, który prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 8 lat. Dla dzieci organizowane są także zajęcia rewalidacyjne.
Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami.

Do punktu przyjmowane są dzieci:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim;
 2. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 3. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 4. niewidome i słabowidzące;
 5. niesłyszące i słabosłyszące;
 6. z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego następuje na podstawie:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. pisemnego wniosku rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka skierowanego do organu prowadzącego szkołę.

Punkt przedszkolny realizuje następujące cele:

 1. zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego, fizycznego, społecznego zgodnie z przepisami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 2. zapewnienie dzieciom korzystnych warunków rozwoju, przezwyciężania trudności oraz osiągania pozytywnych wyników kształcenia i wychowania;
 3. usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych;
 4. korygowanie nieprawidłowości rozwojowych;
 5. kompensowanie braków rozwojowych;
 6. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, wspomaganie funkcji wychowawczej i opiekuńczej rodziny;
 7. przygotowanie dziecka do nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W punkcie przedszkolnym sprawuje się opiekę dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły:

 1. przez cały czas pobytu dziecka znajduje się ono pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko;
 2. po terenie szkoły dziecko przemieszcza się pod opieką nauczyciela, bądź pomocy nauczyciela;
 3. w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy) dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela;
 4. podczas pobytu dzieci poza budynkiem zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.