Rekrutacja

Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; jest szkołą bezobwodową i nie jest brane pod uwagę miejsce zamieszkania ucznia.

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i inne poradnie specjalistyczne.
 2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej w szkole, jest złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:
  1. wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej,
  2. zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci przyjmowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej),
  3. aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły.
 3. Jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną.

Zasady przyjmowania uczniów do pozostałych klas w Szkole:

 1. rekrutacja uczniów do pozostałych klas trwa przez cały rok szkolny,
 2. warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej jest złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:
  1. wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
  2. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  3. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego.