Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich jest organem założycielskim i prowadzącym dla Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka”

Stowarzyszenie przejęło prowadzenie placówek po zlikwidowanym Zespole Szkół Specjalnych od dnia 01.09.2013 r.

W pierwszej fazie działalności szkoły funkcjonowały w ramach Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2015/2016 została zmieniona nazwa na Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka”.

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w składzie:

 • Prezes Zarządu Iwona Szotek
 • Sekretarz Zarządu Ewa Sękowska
 • Członek Zarządu Grażyna Wróblewska
 • Członek Zarządu Bernard Janocha
 • Członek Zarządu Dariusz Wąsik

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. organizacja i wspieranie działań na rzecz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w szkole i w środowisku oraz przygotowanie ich do życia i aktywności zawodowej,
 2. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego,
 3. działania na rzecz rozwoju szkolnictwa specjalnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. utworzenie lub przejęcie i prowadzenie szkoły na zasadach przewidzianych prawem,
 2. prowadzenie przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego
 3. prowadzenie świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej,
 4. organizowanie imprez środowiskowych, festynów, aukcji, akcji charytatywnych, koncertów, wystaw,
 5. organizowanie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
 6. organizowanie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
 7. rozbudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów, rozwijanie ich ciekawości i aktywności poznawczej,
 8. rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
 9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych,
 10. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
 11. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
 12. upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 13. profilaktyka, zapobieganie patologii społecznej,
 14. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i marginalizacji,
 15. pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych, szczególnie w odniesieniu do rodzin niewydolnych wychowawczo,
 16. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi gminy, powiatu, województwa
 17. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych,
 18. pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł rządowych, Unii Europejskiej i innych do realizacji celów statutowych.