Szkoła podstawowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelcach Opolskich jest ośmioletnią szkołą podstawową. Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącą dzieci od klasy I do VIII.
Szkoła wchodzi w skład zespołu, którego nazwa brzmi: Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka”.
Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 8 lat:

  • w klasach I-III (I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna) w trzyletnim okresie nauczania;
  • w klasach IV-VIII (II etap edukacyjny) w pięcioletnim okresie nauczania.

Szkoła realizuje  zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w odpowiednio dobranym cyklu kształcenia.

Szkoła prowadzi klasy, w których uczniowie realizują kształcenie specjalne według podstawy programowej kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, adekwatnie do rodzaju dysfunkcji ucznia np. (niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, autyzm).

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  szkoła prowadzi zespoły edukacyjno-terapeutyczne.

Szkoła zapewnia realizację spełniania obowiązku szkolnego oraz nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, uwzględniających zalecenia orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W szkole mogą być tworzone oddziały dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

Szkoła prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Szkoła prowadzi bibliotekę i świetlicę z możliwością dożywiania uczniów.