Szkoła przysposabiająca do pracy

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Strzelcach Opolskich jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Jest trzyletnią szkołą ponadpodstawową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ujęte w indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych opracowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem, uwzględniając ramowy plan nauczania.
Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Podstawowe cele i zadania szkoły to utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów przez:

  1. wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
  2. kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności muzycznych, plastycznych i sportowych;
  3. rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
  4. kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;
  5. przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia;
  6. kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy;
  7. kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji;przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz
  8. przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach;
  9. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nie jest szkoła zawodową. Przygotowuje ona uczniów do wykonywania czynności pracy oraz wyposaża ich w niezbędne umiejętności wchodzące w zakres prostego zawodu. W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i rewalidacyjnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, zatrudniając pedagoga szkolnego, psychologa oraz specjalistów do prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej i grupowej.