Szkoła

Jesteśmy specjalistyczną placówką oświatową przygotowaną do nauczania dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W klasach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizowana jest ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak w szkołach ogólnodostępnych. Nauczyciele dostosowują treści i metody nauczania do indywidualnych możliwości i umiejętności uczniów na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET).

Na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej jest przeprowadzany  egzamin ósmoklasisty, taki sam jak w szkole ogólnodostępnej.

Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę w szkole zawodowej ogólnodostępnej lub specjalnej.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się w szkole podstawowej do 20. roku życia, a w szkole ponadpodstawowej do 24. roku życia.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym także realizują Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny na zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub w zespole także w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie  nauczania przedmiotowego, w tym w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii logopedycznej.

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu Integracji Sensorycznej, Biofeedback, rehabilitacji ruchowej.

Zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów, na miarę ich  możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.  Pragniemy dać im poczucie bezpieczeństwa, zapewnić różne formy aktywności. Chcemy, aby nasi uczniowie odnosili sukcesy, bo dzięki nim uwierzą we własne siły, będą czuli się potrzebni w środowisku. Naszym celem jest integracja dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.