Zajęcia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Wśród specjalistycznych zajęć terapeutycznych oferowanych uczniom  znajduje się terapia integracji sensorycznej. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego towarzyszącymi często autyzmowi, mózgowemu porażeniu dziecięcemu, zespołom genetycznym, jak również nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)  oraz szeroko pojętym  trudnościom szkolnym (w tym dysleksji).

Integracja sensoryczna to zdolność do odbioru, przetwarzania, modulowania i łączenia wrażeń zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja). Jest bazą dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka w zakresie ruchu, myślenia, mowy, emocji, kontaktów społecznych. Jeśli funkcjonuje prawidłowo, mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów  dokonuje ich rozpoznania  i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami tworząc odpowiednią do sytuacji reakcję adaptacyjną. Reaguje wówczas w sposób adekwatny i efektywny myślowo
i ruchowo.  Jeśli  natomiast proces przetwarzania i integracji sensorycznej jest zaburzony, osiąganie takich umiejętności jak np. mowa i sprawność ruchowa napotykają trudności, a odbiór wzrokowy, słuchowy i dotykowy rzeczywistości jest zakłócony.

Terapia integracji sensorycznej to terapia ruchem z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (huśtawki, hamaki, podwieszane koniki, deskorolki, trampoliny, równoważnie itp.) zapewniająca dzieciom zabawę, która służy ich rozwojowi.  Jej celem jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej oraz wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej w odpowiedzi na wyzwania środowiska.

Wskazaniem do odbycia terapii integracji sensorycznej jest fakt, że dziecko:

 • ma słabą równowagę, często potyka się i przewraca,
 • ma opóźniony rozwój mowy,
 • ma problemy z utrzymaniem uwagi nad zadaniem, nie doprowadza czynności do końca,
 • ma słabą koordynację ruchową (np. słabo wycina, rysuje),
 • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatyka uszy gdy słyszy jakiś dźwięk),
 • unika zabaw związanych z brudzeniem rąk,
 • ma obniżoną wrażliwość na bodźce (np. nie zwraca uwagi na zimno, ból),
 • szybko się męczy,
 • jest stale w ruchu (biega, kręci się, skacze, huśta się),
 • ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie),
 • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych,
 • niechętnie dotyka zabawek i innych przedmiotów,
 • zdecydowanie nie lubi mycia twarzy, włosów, uszu czy obcinania paznokci i włosów,
 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna),
 • ma chorobę lokomocyjną,
 • nie ma ustalonej dominacji ręki (dotyczy dzieci powyżej 4 r. ż.),
 • ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem,
 • podczas zajęć stolikowych (np. odrabianie lekcji) często podpiera głowę,
 • ma problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze,
 • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis.

Z zajęć mogą korzystać również dzieci spoza szkoły w Strzelcach Op.,  o ile posiadają zalecenie dotyczące odbycia terapii integracji sensorycznej zawarte w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Terapia ukierunkowana  jest przede wszystkim na:

 • stymulowanie układów przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego (bazowych dla rozwoju umiejętności szkolnych)
 • poprawę napięcia mięśniowego w obrębie postawy, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni ręki,
 • integrację przetrwałych odruchów tonicznych,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • stymulowanie rozwoju mowy dziecka przez zabawy ruchowe,
 • niwelowanie napięć emocjonalnych wynikających z niewłaściwie funkcjonujących procesów przetwarzania sensorycznego,
 • stopniowe eliminowanie nadwrażliwości sensorycznej,
 • dostarczanie odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych w sytuacji podwrażliwości systemów sensorycznych,
 • podążanie za sygnalizowanymi zachowaniem potrzebami dziecka,
 • przełamywanie niechęci dziecka do aktywności ruchowej i jego obawy przed nieznanymi sytuacjami,
 • wspomaganie dziecka w jego własnym dążeniu do samorozwoju.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.