Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne rozwijające mowę i komunikację w naszej placówce są częścią rewalidacji.  W przypadku każdego dziecka konieczne jest określenie indywidualnego planu terapii logopedycznej po uprzedniej diagnozie, obserwacji dziecka, informacji zawartych w orzeczeniu lub opinii oraz rozmowie z rodzicem.

Zajęcia logopedyczne  najczęściej   prowadzone są  indywidualnie, rzadziej grupowo (2 uczniów), a  praca korekcyjna   uzależniona jest  od rodzaju wady wymowy,  jej uporczywości;  wieku,  możliwości psychofizycznych dziecka, możliwości intelektualnych i związanych z tym rokowań. W przypadku niektórych uczniów , aby terapia była skuteczna, konieczna jest pomoc i wsparcie rodzica.

Terapia logopedyczna obejmuje  rozwój mowy w aspekcie leksykalnym i gramatycznym.  Uczniowie wykonują w czasie zajęć różnego rodzaju ćwiczenia słownikowo-językowe. Bogacą  słownik bierny i czynny poprzez rozmowy na dowolny temat, ćwiczenia mowy dialogowej i opowieściowej, wykonują różnego rodzaju ćwiczenia językowe. Doskonalą mowę pod względem gramatycznym (budowa zdań, części mowy, użycie niefunkcyjnych części mowy, odmiana wyrazów). Oprócz umiejętności językowych uczniowie kształcą także kompetencje komunikacyjne, czyli umiejętność wykorzystania mowy w różnych sytuacjach społeczno-komunikacyjnych: odpowiadanie na pytania, zadawanie pytań, upominanie się, komentowanie, opowiadanie, opisywanie, dialog.

Zajęcia logopedyczne nie mogą być nudne. Aby je uatrakcyjnić  i podnieść skuteczność terapii uczniowie korzystają z różnego rodzaju  ciekawych  pomocy dydaktyczno-logopedycznych oraz specjalistycznych programów komputerowych rozwijających mowę i komunikację.