Zajęcia specjalistyczne z tyflopedagogiem

  • Dzieci z dysfunkcją wzroku korzystają z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez tyflopedagoga, służących usprawnieniu funkcji wzrokowych oraz niwelowaniu opóźnień bądź zaburzeń w tym zakresie.
  • Na zajęciach z tyflopedagogiem dzieci rozwijają umiejętności wzrokowe stanowiące podstawę nabywania kompetencji szkolnych i prawidłowego funkcjonowania w środowisku: rozwijają  sprawności motoryczne oka (lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie przeszukiwanie, ruchy sakkadowe), doskonalą umiejętności analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, jak również ćwiczą spostrzegawczość i pamięć wzrokową oraz uczą się technik odprężających i relaksujących wzrok.  Oprócz terapii wzroku usprawniana jest percepcja słuchowa służąca kompensowaniu niedoborów odbioru wzrokowego oraz kształtowane są umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Osoby niewidome mają możliwość uczenia się technik brajlowskich.